DZPS0314.png 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛像圖庫 > 佛菩薩聖像 > 地藏菩薩 > 地藏菩薩-坐像 > DZPS0314.png > 檔案下載

Download 下載: DZPS0314.png


※MD5 檢查碼: 75a40d0f37e14ce696b006dbb4a1acaa
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)