XFSS08.jpg 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛像圖庫 > 佛菩薩聖像 > 西方三聖 > 西方三聖-坐像 > XFSS08.jpg > 檔案下載

Download 下載: XFSS08.jpg


※MD5 檢查碼: FE810E0EF48FBED0A96A2F4A8447DA73
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)