XFSS13.jpg 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛像圖庫 > 佛菩薩聖像 > 西方三聖 > 西方三聖-立像 > XFSS13.jpg > 檔案下載

Download 下載: XFSS13.jpg


※MD5 檢查碼: 23CE34D6E229D6340CE34C2341E4EAA8
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)