GYPS0443.JPG 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛像圖庫 > 佛菩薩聖像 > 觀音菩薩 > 觀音菩薩-立像 > GYPS0443.JPG > 檔案下載

Download 下載: GYPS0443.JPG


※MD5 檢查碼: 75d208633a35a4cb91501388d9cdc9ba
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)