GYPS0402.jpg 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛像圖庫 > 佛菩薩聖像 > 觀音菩薩 > 觀音菩薩-立像 > GYPS0402.jpg > 檔案下載

Download 下載: GYPS0402.jpg


※MD5 檢查碼: 9837707991a1cc0813207af7a2daef07
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)