QJLY06.mp3 06.準提神咒歌 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛曲音樂 > 佛曲專輯/創作 > 清淨蓮音 > QJLY06.mp3

按此下載

檔案名稱QJLY06.mp3檔案大小3,343 KB
MD5EC8EF78D24F750B3766C567D940CD4F8時間長度3分34秒 
BitRateCBR 128 Kbps解析度 X 
提 供 者喬安舞日 期2009/3/16
來源出處
(發行單位)
好音樂工作室 下載次數5631
檔案說明06.準提神咒歌
詞: 佛經 作曲:鄭淳文(善淳)
編曲:馬龍 演唱/和聲: 喬安舞

稽首皈依蘇悉帝。頭面頂禮七俱胝,我今稱讚大準提,惟願慈悲垂加護
南無颯哆喃,三藐三菩陀,俱胝南,怛姪他,
唵,折隸,主隸,準提 娑婆訶。
推薦人次+4 
推薦內容
  念經之人
  2010/6/6 from ip:218.172.127.126
  真的很好聽

  2011/5/4 from ip:59.120.67.175
  很好聽!!good!
  2011/8/20 from ip:114.47.166.105
  推薦理由:
       

關於此檔案之留言...

撰寫留言